Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


Aktivní šíření projektu

[6.11.2018]


Od slavnostního spuštění projektu se snažíme jej aktivně šířit mezi pedagogy i další odbornou veřejnost. V letošním roce byl ideový koncept projektu Hasiči pro školy prezentován na několika velkých konferencích napříč republikou.

  • Konference Bezpečná škola pro všechny!, Praha, Brno
  • Konference Bezpečná škola 2018, Praha
  • Konference Požární ochrana 2018, Ostrava
  • Projektové setkání s učiteli základních a středních škol, Valeč
  • Konference Bezpečně ve školách s Integrovaným záchranným systémem, Brno

Mimo tyto konference je pedagogické veřejnosti je představován i na seminářích, které pro ně pořádají profesionální hasiči napříč republikou. Ty pořádá buď přímo Hasičský záchranný sbor, nebo Národní institut dalšího vzdělávání. Zde již máme většinou dostatečný časový prostor, abychom se mohli i detailně věnovat jednotlivým hodinám. Úroveň programu je v drtivé většině případů nad očekávání dobře hodnocena v evaluačních dotaznících, které učitelé po jednotlivých seminářích vyplňují. Aktivní šíření projektu Hasiči pro školy bude i nadále pokračovat po několika liniích zároveň.

Výše popsané si dovolíme ilustrovat několika odkazy na tiskové zprávy, popřípadě fotografiemi.

Hasiči pro školy

Hasiči pro školy

Hasiči pro školy

Hasiči pro školy