Komplexní podpora HZS ČR pro výuku Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na 2. stupni základních škol


VZDĚLÁVACÍ PROJEKT „HASIČI PRO ŠKOLY“


ÚVOD

Naším motivem k tvorbě tohoto projektu je dlouhodobá absence kvalitního a zároveň komplexního výukového materiálu problematiky Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (dále jen OČMU) pro danou cílovou skupinu. Naším cílem je tedy podpora výuky materiálem, který je na vysoké odborné i technické úrovni a bude zdarma v digitální podobě dostupný všem školám. Obsah výuky plně odpovídá závazným dokumentům, které pro výuku dané problematiky existují. Zároveň by měl být logickou a odbornou součástí komplexního rámce vzdělávání na základních školách (zachování mezipředmětových vazeb, odpovídající úroveň znalostí dle věku dětí, důraz na znalosti a dovednosti, které jsou pro praktický život důležité, často i život zachraňující).Podněty pro realizaci, současný stav vzdělávání v oblasti OČMU

V minulosti byly žáci připravováni na mimořádné události v rámci předmětu Branná výchova, který byl bez náhrady zrušen v souvislosti se změnami ve společnosti pro roce 1989. Neustále se zvyšující počet událostí, které řeší hasiči, však vedl k obnovení debaty a zavedení „hasičských problematik“ do vzdělávacích osnov, respektive do Rámcových vzdělávacích programů. Hasičský záchranný sbor ČR v minulosti vydal či lektoroval celou řadu příruček k dané problematice, ale ucelený a komplexní materiál zde stále chyběl. Přímá podpora výuky probíhá především v rámci programu „HASÍK CZ Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, kdy navštěvují dvojice vyškolených hasičů - instruktorů žáky na základních školách a středních školách. Tato podpora je nedostatečná, jedná se pouze o dvě hodiny ve druhých a šestých třídách a ve druhém ročníku na středních školách. Program funguje v současnosti v deseti krajích a z kapacitních důvodů nepokryje všechny školy (např. ve Zlínském kraji se stabilně jedná o cca 20 % škol). I pokud by se jednalo o stoprocentní pokrytí v rámci celé ČR, je tento program pouze doplňkový a nemůže svým rozsahem nahrazovat systematickou výuku na školách. Problematiky OČMU jsou pro pedagogy náročné a špatně uchopitelné. Není jasně definováno, v jakých předmětech se mají vyučovat. Materiál jasně vymezuje penzum vědomostí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, za které je Hasičský záchranný sbor odpovědný. Výstupy tohoto vzdělávacího projektu jsou plně využitelné i v případě, že dojde ke změně v Rámcových vzdělávacích programech, případně bude-li vytvořen samostatný předmět s bezpečnostní tématikou. Materiál lze rovněž doplnit o konkrétní rizika daného kraje (povodně, jaderná elektrárna, chemický průmysl).

Volba cílové skupiny

Cílovou skupinou pro tento vzdělávací projekt jsou žáci na druhém stupni základního školství, tedy 6. – 9. třída. Máme zde jedinečnou možnost na ně působit v době, kdy si již nesou větší míru odpovědnosti za sebe a svoje chování. Žáci v tomto věkovém rozpětí (12-16 let) již dokáží zvládnout základy zdolávání mimořádných událostí, pokud vědí jak. Výuku problematik OČMU na středních školách chápeme jako problematičtější, neboť je zde mnohem větší diferenciace požadavků na studenty (krátké učební obory oproti gymnáziím apod.). Druhou cílovou skupinou projektu jsou pedagogové, kteří žákům a studentům informace předávají. Výstupy projektu mimo jiné odlišují terminologii. Pro žáky volíme jednoduché, snadno zapamatovatelné a výstižné názvy, například „hasiči“. Pro pedagogy je samozřejmě připraven ucelený seznam přesných názvu a popisů našich problematik, například „Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany“.

Kvantifikace cílové skupiny + distribuce do škol

Kvantifikace cílové skupiny = dosah projektu v rámci celé ČR: přibližně 330 tisíc žáků na 2. stupni ZŠ., což odpovídá zhruba 16 tisíc tříd ve více než 2700 školách se 2. stupněm (zdrojem nám byla statistika MŠMT 2015/16). Program je k dispozici pro všechny školy. Pro učitele je materiál snadno použitelný a tím pádem i tato problematika snáze uchopitelná. Distribuce do škol je zajištěna prostřednictvím tohoto webu. Po registraci je možné všechny výstupy projektu využívat, a to bez dalších nákladů (licence, speciální vybavení apod.).


Výstupy projektu

  1. „Prezentace“ - interaktivní digitální materiál na vysoké technologické i grafické úrovni (je třeba, aby žáky zaujal, bavil je a zároveň udržel potřebnou odbornou úroveň).
  2. „Pracovní list“ – je zpracován na základě prezentace, se kterou koresponduje (je třeba, aby žáci udrželi pozornost celou hodinu, i když nepracují u interaktivní tabule. List se základními informacemi následně žákům zůstane, vytvoří si tak pracovní sešit, kde si budou postupně přidávat další listy. Takový pracovní sešit mohou využít i v následujících ročnících, popř. v kontextu s dalšími bezpečnostně-brannými problematikami). Pro usnadnění práce pedagogům jsou i jednotlivých hodin ke stažení i pracovní listy s již vyplněným řešením.
  3. „Teoretická příručka pro učitele“ – obsahuje teoretický základ pro učitele, je dělena dle kapitol, tzn. jednotlivé listy pro jednotlivé hodiny.

Forma zpracování materiálu je zvolená podle potřeb cílových skupin. Pro žáky je materiál částečně ilustrovaný, doplněný fotografiemi a videem. Cílem je, aby je práce s materiálem opravdu bavila, nikoliv odstrašovala (reálné záběry z dopravních nehod apod.).ROZLOŽENÍ UČIVA DO JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ
Obsahový rámec učiva odpovídá mezipředmětovým vazbám. Žáci se tak například o požárech učí až v 8. třídě, kdy již mají za sebou základy fyziky a chemie. Mohou tak snáze chápat fyzikálně-chemický princip hoření, resp. hašení. Rozložení učiva je systematické, od základních pojmů ke složitějším celkům.

Téma

Témata hodin

6. ročník

Mimořádná událost, IZS

1.    Mimořádné události

2.    Integrovaný záchranný systém

3.    Hasiči a jejich práce

4.    Tísňová volání

5.    Bezpečná domácnost, bezpečný pohyb venku

7. ročník

Opatření ochrany obyvatelstva)

1.    Opatření ochrany obyvatelstva, legislativa, historie, legislativa

2.    Varovný signál, chování po zaznění varovného signálu

3.    Evakuace, evakuační zavazadlo

4.    Ukrytí a individuální ochrana

5.    Laická resuscitace

8. ročník

Požáry

1.    Druhy požárů

2.    Hašení požárů

3.    Požáry v domě

4.    Požáry v přírodě

5.    Popáleniny / poranění kůže

9. ročník

Konkrétní mimořádné události

1.    Živelní pohromy

2.    Havárie

3.    Bezpečné chování v nebezpečných situacích

4.    Dopravní nehoda

5.    Život ohrožující stavy

Tab. 1 Rozložení učiva do ročníků

Časový harmonogram projektu

Samotná časová osa projektu se členila na analýzu podkladů, rozpracování obsahu učiva, samotnou tvorbu a realizaci materiálu, a nakonec jeho aktivní šíření. Aktivní šíření probíhá neustále. V současné době jsou k dispozici všechny čtyři hotové ročníky, Distribuce po jednotlivých ročnících probíhala kontinuálně, aby bylo možné zajistit dostatečnou zpětnou vazbu od pedagogů.


Spolupráce při tvorbě materiálu

Od prvotní myšlenky na tvorbu podobně komplexního materiálu byl veškerý postup konzultován s pedagogy. Vedoucí projektu z obou krajů si s ohledem na potřeby projektu doplnili pedagogické vzdělání.  Autorský tým příslušníků HZS Ústeckého a HZS Zlínského kraje vychází ze svých  dosavadních zkušeností v oblasti zásahové činnosti hasičů, ochrany obyvatelstva a krizového řízení, lektorské a přednáškové činnosti, přímé výuky na mateřských, základních i středních školách apod. Jeden z členů týmu byl vystudovaný pedagog, který učil problematiku ochrany obyvatelstva a požární ochrany na odborné střední škole. Od počátku jsme rovněž spolupracovali na tvorbě materiálu s policisty a zdravotnickými záchranáři.


ZÁVĚR

Vzdělání dětí naší cílové skupiny zásadně ovlivňuje jejich směřování i celý jejich další život. Netýká se to pouze volby povolání a jejich dalšího uplatnění, ale také jejich postoje k otázkám bezpečnosti, ochrany lidského zdraví a života, či případné pomoci ostatním při možném vzniku mimořádných událostí. Schopnosti a dovednosti dětí rozvíjené v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva měly vždy velký celospolečenský dopad. Naučme tedy společně žáky eliminovat rizikové chování, aby mimořádné události vůbec nevznikaly. Naučme je postupy a řešení pro zvládání základních mimořádných událostí, kterým mohou být v životě vystaveny. Pomůžeme tak naší společnosti vychovat generaci, která nebude lhostejná k ohrožení sebe ani ostatních. Schopnosti řešit a ochota pomáhat výrazně zmenšují dopady mimořádných událostí. Omezíme tím možné újmy na zdraví a životech, škody na majetku a životním prostředí. Připravíme děti pro život, kdy jednou dospějí a stanou se z nich odpovědní a schopní rodiče či zaměstnanci